Lyhyesti suomeksi

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vastata tulevaan työvoimatarpeen kasvuun kehittämällä terveysalan koulutuksen tarjontaa, monimuotoisuutta ja laatua, täydentämällä työvoiman osaamista ja lisäämällä koulutuksen vetovoimaisuutta. Hankkeessa hyödynnetään autenttisia virtuaalitekniikan mahdollistamia oppimisympäristöjä. Tuotettuja autenttisia oppimisympäristöjä hyödynnetään terveysalan opiskelijoiden oppimisessa sekä uusien ja jo työelämässä olevien perehdytyksissä ja koulutuksessa. Hankkeen aikana rakennetuissa oppimisympäristöissä kouluttautuu noin 270 henkilöä. Hankkeen kohderyhmänä ovat laboratorioalan ja perioperatiivisen hoitotyön (leikkaus-ja anestesiahoito) opiskelijat, opettajat ja työelämän edustajat.

Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on syntyvien hyväksi havaittujen oppimisympäristöjen ja toimintamallien selvittäminen sekä virtuaalisen opintokokonaisuuden rakentaminen. Alueellisten toimijoiden verkostoituminen, yhteistyö ja osaaminen, niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, vahvistuu sekä harmonisoituu hankkeen aikana.

Hankkeen keskeisiä vaiheita ovat: 1) suunnitella ja toteuttaa kaksi työelämälähtöistä virtuaalista oppimisympäristöä, 2) edistää itsenäistä opiskelua, harjoittelua ja perehdytyksiä tukevia prosesseja, 3) kehittää satelliittikoulutusta, jossa digitaalisten työkalujen avulla voidaan opiskella eri paikkakunnilla ajasta ja paikasta riippumatta sekä teoriaa että simuloida käytännön työtä ja 4) kehittää ja testata virtuaalisten oppimisympäristöjen rakentamisen toimintamalli yhdessä kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Hankkeen tuloksena syntyy: 1) työelämälähtöinen virtuaalinen oppimisympäristö laboratorioalan opiskelijoiden ja jo työelämässä olevien ja perehtyjien käyttöön, 2) työelämälähtöinen virtuaalinen oppimisympäristö perioperatiivisen hoitotyön opiskelijoiden ja jo työelämässä olevien ja perehtyjien käyttöön, 3) virtuaalisten oppimisympäristöjen rakentamisen toimintamalli, 4) kansainvälisen yhteistyön tuotoksena syntynyt virtuaalinen opintokokonaisuus.

Tulosten seurauksena työelämä ja koulutus toimivat yhteistyössä. Opiskelu on työelämälähtöistä, vastaa työelämän olemassa oleviin haasteisiin, valmistuneiden ammattilaisten perehdytystarve vähenee ja opiskelijat ovat valmiimpia siirtyessään työelämään. Virtuaalisilla ympäristöillä voidaan autenttisia ympäristöjä, laitteita ja prosesseja opiskella ajasta ja paikasta riippumatta itsenäisesti. Opiskelijan itsenäinen opiskelu vapauttaa opettajan ja työelämän edustajan resursseja, mikä mahdollistaa paremmin kohdennetun yksilöllisen ohjauksen tarpeen mukaan. Virtuaaliset menetelmät ja ympäristöt mahdollistavat niin kansalliset kuin kansainväliset etäopinnot ja koulutusviennin. Hankkeen uutuusarvoa ovat koulutuksen ja työelämä yhdessä luomat virtuaaliset oppimisympäristöt, jotka ovat ensimmäisiä laatuaan terveysalalla Suomessa. Näin koulutuksen ja työelämän toimintaprosessit uudistuvat ja muuttuvat vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden osaamisvaatimuksia.

Spread the word