Sukelletaan virtuaalilaboratorion maailmaan!

Sukelletaan virtuaalilaboratorion maailmaan!
Dive into the virtual laboratory!

FutureEdu-hankkeessa on tuotettu uusi virtuaalilaboratorio. Tässä VR-ympäristössä kuvataan kliinisen laboratorion histologisen tutkimusprosessin eri vaiheet. Simulaatiossa tutustutustaan ohjatusti ympäristöön, sen toimintoihin, tarvittaviin laitteisiin ja välineisiin. Oppimisympäristö jäljittelee todellista työelämäympäristöä.

Käyttäjä oppii ymmärtämään koko histologisen näyteprosessin, yksittäiset työvaiheet ja niiden merkityksen sekä vaikutukset koko näyteprosessiin. ​ Simulaatiota voidaan käyttää opiskelijoiden ja työntekijöiden perehdyttämiseen ennen varsinaista paikan päällä tapahtuvaa harjoitteluja tai uuteen työtehtävään siirtymistä. Tämä simulaation avulla voidaan työtehtäviä harjoitella turvallisessa ympäristössä ja näin mahdollistaa sujuvampi siirtyminen todellisiin työtehtäviin. Lisäksi tuotettu VR-ympäristö antaa palautetta toiminnasta ja auttaa näin kehittymään taidoissa.

Tuotettua ympäristöä tullaan testaamaan Savonia-AMK:n ja Savon ammattiopiston opiskelijoilla ja opettajilla sekä työelämä edustajilla. Saadun palautteen perusteella ympäristöä kehitetään edelleen, jonka jälkeen se siirtyy osaksi ko. organisaatioiden opetusta ja työelämän perehdytystä.

Dive into the virtual laboratory!
A new virtual laboratory has been created in the FutureEdu project. This VR environment describes the different stages of histological process in the clinical laboratory. This simulation enables to get acquainted with the environment of histological laboratory, its functions, equipment and tools. The learning environment resemble the real working facilities.

The user learns to understand the entire histological laboratory process, its specific work stages and their significance, as well as the implications of the entire sample process. The simulation familiarize students and employees before the actual on-site internships or when shifting to a new job. Users can practice working tasks in a safe environment and thus have a smoother shift to real work tasks. For example, the VR environment provides feedback on operations and helps to develop skills.

The created environment will be tested by Savonia University of Applied Sciences and Savo Vocational College students and teachers, as well as by the working life representatives. Based on the feedback received, the environment is further developed. Later it becomes part of the education and orientation process of the organizations and working life

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *